تست هوش ریاضی روش بسیار خوبی برای تمرین ذهن و عملکرد مغز می‌باشد. به خصوص برای تقویت نیمکره چپ مغز خیلی توصیه می‌کنیم تست هوش ریاضی تمرین کنید. در این نوشتار سعی کردیم برای شما 5 تست هوش ریاضی را آماده کنیم. لطفا برای حل این تست هوش‌ها سعی کنید بدون اینکه به جواب نگاه کنید سوالات را خوانده و در 10 ثانیه چه درست و چه غلط پاسخ دهید و پاسختان را با پاسخ صحیح مقایسه کنید.

تست هوش شماره 1:

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

تست هوش ریاضی ؛ به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ | ویکی هوش

آیا توانستید پاسخ این تست هوش را پیدا کنید؟

عجله نکنید سعی کنید سوال را با دقت پاسخ دهید راه‌های مختلف پاسخ تست را امتحان کنید و نتیجه را روی یک کاغذ بنوسید بعد به سراغ پاسخ صحیح رفته و با پاسخ خودتان مقایسه کنید.

پاسخ تست هوش شماره 1:

هر عددی که در وسط قرار دارد، از مجموع دو عدد کناری‌اش 2 واحد کمتر است، فرقی هم ندارد دو عدد کناری‌اش به صورت ستونی باشند یا ردیفی. بنابراین در هر ردیف یا ستون، برای به دست آوردن عدد وسط کافی است دو عدد اول و سوم ستون و یا ردیف را با هم جمع کرده و منهای 2 کنید برای مثال:

ستون اول 6 = 2 - 8 = (5 + 3)

ستون دوم 9 = 2 - 11 = (7 + 4)

 ستون سوم 5 = 2 - 7 = (6 + 1)

ردیف اول 4 = 2 - 6 = (1 + 5)

ردیف دوم 9 = 2 - 11 = (6 + 5)

ردیف سوم 7 = 2 - 9 = (6 + 3)

پس جواب این تست هوش 9 می‌باشد.

تست هوش شماره 2:

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

تست هوش ریاضی ؛ به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ | ویکی هوش

آیا توانستید پاسخ این تست هوش را پیدا کنید؟

عجله نکنید سعی کنید سوال را با دقت پاسخ دهید راه‌های مختلف پاسخ تست را امتحان کنید و نتیجه را روی یک کاغذ بنوسید بعد به سراغ پاسخ صحیح رفته و با پاسخ خودتان مقایسه کنید.

پاسخ تست هوش شماره 2:

از بالا به سمت پایین می‌آییم در هر گام تفاوت بین دو عدد یکی اضافه می‌شود.

تفاضل عدد اول (2) از عدد دوم (4) 2 است.

تفاضل عدد دوم (4) از عدد سوم (7) 3 است.

تفاضل عدد سوم (7) از عدد چهارم (11) 4 است.

 تفاضل عدد چهارم (11) از عدد پنجم (16) 5 است.

تفاضل عدد پنجم (16) از عدد آخری (22) 6 است.

پس پاسخ صحیح این تست هوش 22 می‌باشد.

تست هوش شماره 3:

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

تست هوش ریاضی ؛ به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ | ویکی هوش

آیا توانستید پاسخ این تست هوش را پیدا کنید؟

عجله نکنید سعی کنید سوال را با دقت پاسخ دهید راه‌های مختلف پاسخ تست را امتحان کنید و نتیجه را روی یک کاغذ بنوسید بعد به سراغ پاسخ صحیح رفته و با پاسخ خودتان مقایسه کنید.

پاسخ تست هوش شماره 3: 

حاصل جمع اعداد هر دو دایره‌های رنگ تیره و روشن برابر با 36 است:

36 = 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3

36 = 5 + ? + 6 + 8 + 3 + 9

5 = ?

بنابراین پاسخ صحیح این تست هوش 5 می‌باشد.

تست هوش شماره 4:

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

تست هوش ریاضی ؛ به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ | ویکی هوش 

آیا توانستید پاسخ این تست هوش را پیدا کنید؟

عجله نکنید سعی کنید سوال را با دقت پاسخ دهید راه‌های مختلف پاسخ تست را امتحان کنید و نتیجه را روی یک کاغذ بنوسید بعد به سراغ پاسخ صحیح رفته و با پاسخ خودتان مقایسه کنید.

پاسخ تست هوش شماره 4:

از پایین به بالا اعداد * 3 + 2 شده‌اند، برای مثال:

5 = 3  + 2 = 3 * 1 + 2

17 = 15 + 2  = 3 * 5 + 2

53 = 51 + 2 = 3 * 17 + 2

161 = 159 + 2 = 3 * 53 + 2

485 = 483 + 2 = 3 * 161 + 2

سپس پاسخ صحیح این تست هوش 485 می‌باشد.

تست هوش شماره 5:

در شکل زیر به جای علامت سوال چه عددی را باید قرار دهیم؟

تست هوش ریاضی ؛ به جای علامت سوال چه عددی باید قرار دهیم؟ | ویکی هوش 

آیا توانستید پاسخ این تست هوش را پیدا کنید؟

عجله نکنید سعی کنید سوال را با دقت پاسخ دهید راه‌های مختلف پاسخ تست را امتحان کنید و نتیجه را روی یک کاغذ بنوسید بعد به سراغ پاسخ صحیح رفته و با پاسخ خودتان مقایسه کنید.

پاسخ تست هوش شماره 5: 

حاصل جمع اعداد هر ردیف، ستون و قطر برابر با 21 است. کافی بود شما فقط یکی از این‌ها را پیدا کنید.

ردیف اول 21 = 4 + 11 + 6

ردیف دوم 21 = 9 + 7 + 5

ردیف سوم 21 = 8 + 3 + 10

ستون اول 21 = 10 + 5 + 6

ستون دوم 21 = 3 + 7 + 11

ستون سوم 21 = 8 + 9 + 4

بنابراین پاسخ صحیح این تست هوش 8 می‌باشد.

چند تا از این تست‌های هوش ریاضی رو توانستید درست جواب دهید؟ این پایین کامنت کنید و با پاسخ بقیه کاربران مقایسه کنید.