MBTI

16 نوع تیپ شخصیتی مدل MBTI چیستند؟ کدام تیپ شخصیتی باهوش‌تر است؟

/mbti-personality-types

بر اساس مدل MBTI شانزده نوع تیپ شخصیتی با ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد وجود دارند که در شناخت و درک بهتر خود و دیگران مفید هستند. در این مقاله این تیپ‌های شخصیتی‌ به شما معرفی شده‌اند.