چیستان

25 چیستان و معمای سخت همراه با پاسخ

/iq-test-7

باهوش‌ها و نابغه‌ها، بفرمایید معما!