هوش میان فردی

هوش میان فردی چیست؟ 8 راهکار ساده برای تقویت هوش میان فردی

/interpersonal-intelligence

هوش میان فردی توانایی برقراری ارتباط و معاشرت مطلوب با دیگران در جهت دستیابی به اهداف مشترک است.