حافظه بلند مدت

حافظه بلند مدت چیست؟

/what-is-long-term-memory

در این مقاله علمی که چکیدۀ چندین پژوهش معتبر جهان است، به ذکر ویژگی‌های حافظه بلند مدت می‌پردازیم.