تقویت حافظه با قرآن کریم

تقویت حافظه از نظر قرآن کریم

/strengthen-memory-with-the-holy-quran

براي تقويت حافظه و رفع فراموشی، در آموزه‌های دينی و تعاليم اسلامی توصيه‌هايی شده است که ما در این نوشتار به مهم‌ترين توصيه‌هايی که مشتمل بر سوره‌ها و آيات قرآن است، اشاره می‌کنیم.