ای کیو

چرا انسان‌های باهوش گاهی اوقات کارهای احمقانه انجام می‌دهند؟

/why-do-smart-people-do-foolish-things

جين اف. آستروم در کتاب «چرا انسان‌های باهوش کارهای احمقانه انجام می‌دهند؟» دلايل مهمی که باعث می‌شود تا افراد باهوش دست به اشتباه بزنند را مطرح می‌کند.