افراد باهوش

چرا آدم‌های باهوش تنها هستند و دوستان کمی دارند؟

/why-are-smart-people-alone

افراد باهوش به طور طبیعی دوست دارند که قدرت مغز و بدنشان را روی اهداف بزرگتری بگذارند و کمتر وقتشان را صرف بودن در جمع بکنند.