آی کیو

ضریب هوشی (IQ) چیست؟

/what-is-intelligence-quotient

ارسطو معتقد بود آد‌م‌های باهوش صورتشان کشید‌ه است اما‎ آدم‌‌های سبک مغز صورت گوشتی دارند.