ممکن است که یکی از دوستان شما ادعا داشته باشد که هوش بالایی دارد. اما شما این ادعا را به این سادگی قبول کنید. در ادامه 8 سوال هوش قرار داده شده است که به شما کمک می‌کند هوش خود و دوستان‌تان را بسنجید. در انتها نیز پاسخ این سوال‌ها آمده است.

این مطلب را در نظر داشته باشید که درصد کمی از افراد هستند که بتوانند به همه‌ی این سوالات پاسخ درست بدهند. اگر بتوانید به همه‌ی سوالات پاسخ درست دهید به این معنا است که شما در یافتن مشکلات و راه حل‌ها سرآمد هستید. هم‌چنین می‌توان ادعا کرد که شما یک نابغه هستید. اگر برای این چالش آماده هستید، می‌توانید شانس خود را در ادامه امتحان کنید.

سوال هوش اول

1-	کدام یک از این 5 گزینه با چهارتای دیگر متفاوت است؟ الف) بیلیارد  ب) بیسبال  ج) بدمینتون د) گلف ه) فوتبال

کدام یک از این 5 گزینه با چهارتای دیگر متفاوت است؟

1) بیلیارد

2) بیسبال

3) بدمینتون

4) گلف

5) فوتبال

سوال هوش دوم

2-	رابطه درمان با مردن مانند رابطه 89653 با: الف) 6398  ب)3568    ج)6983   د)3685   ه)3865

رابطه درمان با مردن مانند رابطه 89653 با:

1) 6398

2) 3568

3) 6983

4) 3685

5) 3865

سوال هوش سوم

3-	کاوه یک پسر شانزده ساله اهل زنجان است که سنش یک سوم سن پدرش می‌باشد و یک خواهر کوچک و یک برادر کوچک دیگر دارد. برادر کوچک او، کیوان، سنی برابر با یک چهارم سن پدرش دارد و هم‌چنین سنش 3 برابر خواهر کوچکترش، کیمیا، هست. در زمانی که سن کاوه دوبرابر سن کیمیا باشد، کاوه چندساله خواهد بود؟ الف)32  ب)24     ج) 20    د) 36   ه) 30

کاوه یک پسر شانزده ساله اهل زنجان است که سنش یک سوم سن پدرش می‌باشد و یک خواهر کوچک و یک برادر کوچک دیگر دارد. برادر کوچک او، کیوان، سنی برابر با یک چهارم سن پدرش دارد و هم‌چنین سنش 3 برابر خواهر کوچک‌ترش، کیمیا، هست. در زمانی که سن کاوه دو برابر سن کیمیا باشد، کیوان چند ساله خواهد بود؟

1) 20

2) 24

3) 30

4) 32

5) 36 

سوال هوش چهارم

4-	کدام یک از اعداد در دنباله زیر به اشتباه قرار گرفته اند؟  2-3-6-7-8-14-15-30  الف) 7  ب) 8   ج)14   د)15   ه)30

کدام یک از اعداد در دنباله زیر به اشتباه قرار گرفته‌اند؟ 

30-15-14-8-7-6-3-2

1) 7

2) 8

3) 14

4) 15

5) 30

سوال هوش پنجم

5-	اگر حروف "ارتشی" را مرتب کنید ، نام یک ..... را می‌یابید! الف) میوه  ب) شهر  ج) کشور  د) گل  ه) رمان

اگر حروف "ارتشی" را مرتب کنید، نام یک ..... را می‌یابید!

1) میوه

2) شهر

3) کشور

4) گل

5) رمان

سوال هوش ششم

6-	یک چهارم یک دوم یک پنجم 200 چه عددی می‌شود؟ الف) 0.125  ب) 0.250  ج) 0.375  د) 0.500  ه) 0.625

یک چهارم یک دوم یک پنجم 200 چند برابر 8 است؟

1) 0.125

2) 0.250

3) 0.375

4) 0.500

5) 0.625

سوال هوش هفتم

7-	افشین برای رفت به تعدادی سفر نیازمند 13 بطری آب خواهد بود. او در هر سفر حداکثر 3 بطری آب می‌تواند حمل کند. افشین حداقل چه تعداد سفر می‌تواند برود؟ الف) 4.5 ب)3  ج) 4  د)5  ه)3.5

افشین برای رفتن به تعدادی سفر نیازمند 13 بطری آب خواهد بود. او در هر سفر حداکثر 3 بطری آب می‌تواند حمل کند. افشین حداقل چه تعداد سفر می‌تواند برود؟

1) 3

2) 3.5

3) 4

4) 4.5

5) 5

سوال هوش هشتم

8-	اگر 10 پرتقال موجود باشد و از تعداد پرتقال‌های موجود 2 تا را به دوستمان سعید بدهیم و 3 تا برای خودمان برداریم. اکنون ما چند پرتقال داریم؟ 2 الف) 2  ب)3   ج) 5  د) 8 ه) 10

اگر 10 پرتقال موجود باشد و از تعداد پرتقال‌های موجود 2 تا را به دوست‌مان سعید بدهیم و 3 تا برای خودمان برداریم. اکنون ما چند پرتقال داریم؟

1) 2

2) 3

3) 5

4) 8

5) 10

توصیه: قبل از مراجعه به پاسخ‌ها ابتدا به مقدار کافی بر روی سوالات و پاسخ‌های‌تان فکر کنید.

پاسخ سوال‌ هوش

اگر مطمئن هستید که به همه چیز درست پاسخ داده اید، به پاسخ های زیر مراجعه کنید.

پاسخ سوال هوش اول 

 فوتبال  

در بین ورزش‌های گفته شده در گزینه‌ها فوتبال تنها ورزشی است که چیزی در دست شما نیست.

پاسخ سوال هوش دوم

6983 

با نسبت دادن هر عدد از 89653 به هر حرف از کلمه درمان، حرف د معادل عدد 8، حرف ر معادل عدد 9، حرف م معادل عدد 6، حرف ا معادل عدد 5 و حرف ن معادل عدد 3 می‌باشد. بنابراین کلمه مردن معادل عدد 6983 می‌باشد.

پاسخ سوال هوش سوم

20  

وقتی سن کاوه، 16 سال باشد پدرش 48 ساله خواهد بود و کیوان 12 ساله خواهد بود و کیمیا 4 ساله می‌باشد. 8 سال بعد کاوه 24 سال و کیمیا 12 سال خواهد داشت و سن کاوه دو برابر سن کیمیا خواهد بود و چون کیوان 4 سال کوچکتر از کاوه هست پس کیوان 20 سال خواهد داشت.

پاسخ سوال هوش چهارم

8

 الگویی که در دنباله دنبال می‌شود این است که عدد اول به علاوه یک عدد دوم را تشکیل می‌دهد. عدد سوم هم دوبرابر عدد دوم است. عدد چهارم عدد سوم به علاوه یک و این دنباله ادامه پیدا می‌کند.

پاسخ سوال هوش پنجم

کشور 

با تعویض ترتیب حروف کلمه «اتریش» را خواهیم داشت که یک کشور است.

پاسخ سوال هوش ششم

0.625

  یک پنجم از 200، 40 است، نصف کردن عدد 20  را به شما می‌دهد و سپس تقسیم بر چهار پنج می‌شود. پنج هم 0.625 عدد هشت می‌باشد.

پاسخ سوال هوش هفتم

افشین فقط می‌تواند در هر سفر سه بطری داشته باشد، به این معنی که پس از چهار سفر با یک بطری باقی می‌ماند. در سفر پنجم افشین یک بطری را به همراه خواهد داشت.

پاسخ سوال هوش هشتم

3 پرتقال 

اگر 3 پرتقال را از 10 پرتقال بردارید، 3 تا پرتقال با خود دارید.

در نوشته‌های بعدی نیز تعدادی سوال دیگر برای به چالش کشیدن هوش و تست‌های هوش معتبر خواهیم داشت. 

اگر نظری در مورد این سوالات دارید با ما درمیان بگذارید.